ویلا پیش ساخته طرح سوئیسی(شله)

WhatsApp-Image-2018-09-26-at-17.06.15-225x300 ویلا پیش ساخته طرح سوئیسی(شله)

ویلا پیش ساخته طرح سوئیسی(شله)
محل پروژه : کرج – تهراندشت
زمان اجرا :۱۳۹۶
متراژ : ۱۵۰ متر مربع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WhatsApp-Image-2018-09-26-at-17.06.15-225x300 ویلا پیش ساخته طرح سوئیسی(شله)WhatsApp-Image-2018-09-26-at-17.06.15-225x300 ویلا پیش ساخته طرح سوئیسی(شله)WhatsApp-Image-2018-09-26-at-17.06.15-225x300 ویلا پیش ساخته طرح سوئیسی(شله)

WhatsApp-Image-2018-09-26-at-17.06.15-225x300 ویلا پیش ساخته طرح سوئیسی(شله)

WhatsApp-Image-2018-09-26-at-17.06.15-225x300 ویلا پیش ساخته طرح سوئیسی(شله)